NASR SURESİ MEAL VE TEFSİRİ

Yazar - Ahmet Bostancı

NASR SURESİ MEAL VE TEFSİRİ  

Bedir savaşına katılan yaşlı sahabeler ve Hz. Ömer’le toplantı yapıyorlar. Ömer(ra),Abdullah b. Abbas’ı toplantıya çağırıyor. Bu sahabe genç olduğu için toplantıya çağırılması yadırganıyor. Hz. Ömer; Nasr süresi inince, bu sure hakkında yaşlı sahabelerin görüşlerini soruyor. Hepsi, “İslam’ın zaferinden ve Allah’ın yardımından bahsediyor” dediler ve çok sevindiler. Abdullah b. Abbas ve Hz. Ömer:“Bu sure aynı zamandaRasülullah’ın ecelinden bahsediyor” dediler ve ağladılar. Nitekim seksen gün sonra ahirete göçmüştür.

İZACAE NASRULLAHİ VELFETHU:“Allah’ın yardımı ve fetih geldiğinde”Allah’ın yardımı ile Mekke ve Kâbe fethedilip, putlardan temizlenecek. İslamiyet daha geniş coğrafyalara yayılacak ve birçok insan Müslüman olacak.

VERAEYTENNASE YEDHULÜNE Fİ DİNİLLAHİ EFVACE:“Allah’ın dinine insanların grup-grup akın ederek girdiğini gördüğün zaman”
İslam’a düşman olan kavimler birer- birer Müslüman olacaklar.“Bu gün sizin için dininizi kemale erdirdim; üzerinizdeki nimetimi tamamladım” (Maide:3) ayetinde de haber verildiği gibi peygamber(as)in görevi tamamlanmak üzeredir. Bundan sonra İslam’ı yaşama ve tebliğ etmeemanetisahabelere ve ümmete ait olacaktır.

FESEBBİH BİHAMDİ RABBİKE VESTEĞFİRHÜ İNNEHÜ KANE TEVVABA: “Rabbini hamd ile tesbih et, ondan mağfiret(bağışlanma) dile, Otövbeleri çok kabul edendir.”
Ey peygamber ve O’nun ümmeti! Namaz kılarak Rabbinize karşı hamd (şükür) görevini ifa edin. Tövbe ve istiğfara devam edin. (Peygamber(as) günde yüz defa estağfurullah derdi)Tövbe: Günahlara pişmanlığı, İstiğfar: Allah’tan af dilemeyi ifade eder. Tesbih(Sübhanellah): Allah’ın tüm noksanlıklardan uzak olduğunu ikrar etmektir. Peygamber(as): “Sübhanallahi ve bihamdihisübhanallahilazim”tesbihatını çok söyleyin zira dilde hafif, (sevap açısından) mizanda ise pek ağırdır.”Buyurdular.

Ayrıca Resulullah (sav) buyurdular ki: "İzacaenasrullahive'l-feth" süresi Kur'an-ı Kerim'in dörtte birine denktir."Hayırlı Cumalar dilerim…Ahmet Bostancı

 

 

http://www.hurfikir.com.tr adresinden 27 Mayıs 2022, 15:28 tarihinde yazdırılmıştır.