FATİHA SURESİ VE TEFSİRİ

Yazar - Ahmet Bostancı

FATİHA SURESİ VE TEFSİRİ  

 Kul: -Errahmanirrahim- dediğinde; Allah: “Kulum beni hususi manada merhametle andı.” der. -Maliki yevmiddin- deyince, Allah: “Kulum beni büyük tanıdı.” der. Kul: -İyyakena’büdü ve iyyakenestain- deyince; Allah: “İbadet kuluma, (Mükâfatı) vermek bana aittir. Kulumun istediği verilecektir.” Der. Kul: –İhdinassıratalmüstakim. Sıratallezineen’amte aleyhim. Gayrilmağdubi aleyhim veladdaalliin.- deyince: …… “Bu dilek kula aittir. Ona istediği verilecektir.” Der. Hz. ALİ: “Kur’an’ın tamamı Fatiha’da, Fatiha’nın tamamı ise Besmele’de toplanmıştır.” Buyuruyor. FATİHA SURESİNİN MEALİ: 1-Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. 2-Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. 3-O, Rahmandır ve Rahim’dir. 4-Din (ceza ve mükâfat) gününün sahibidir. 5-Ancak sana kulluk eder, ancak Senden yardım isteriz. 6-Bizi doğru yola ilet. 7-Kendisine nimet verdiğin kimselerin yoluna, gazaba uğramış ve sapmışların yoluna değil. - AMİN!- HAMD: Övgü, medh, sena, yüceltme, teşekkür… RABB: Terbiye eden, ihtiyaçlarını karşılayan, gözetleyen, yetki sahibi… ÂLEMİN: Alemler, canlı, cansız, görülen, görülmeyen, gayb alemi, madde ötesi… RAHMAN: Dünyada inansın, inanmasın tüm insanlara ve tüm mahlukata acıyıp, rızık veren. RAHİM: Cennetine sadece inanan ve salih amel işleyenleri alan. MALİKİ YEVMİDDİN: Ceza ve mükafat gününün sahibi, hakimi. İYYAKE NA’BÜDÜ: Ancak ve ancak sana ibadet ederiz. VE İYYAKE NESTAİN: Yalnız senden yardım bekleriz. İHDİNASSIRATALMÜSTAKİM: Ya Rab bizi doğru yola ilet. SIRATALLEZİNE EN’AMTE ALEYHİM: Nimet verdiklerinin (peygamberinin, sehabelerin, evliyaların, Salihlerin…) yoluna. GAYRİL MAGDUBİ ALEYHİM VELEDDAALLİİN: Gazabına uğramış, yolunu sapıtmış, Allah’ı unutmuş, puta tapıcıların, dinsizlerin, ahlaksızların, tahrif olan dinlere inanan Yahudi ve Hıristiyanların yoluna değil. AMİN!... Hayırlı Cumalar dilerim…

http://www.hurfikir.com.tr adresinden 05 Aralık 2021, 07:21 tarihinde yazdırılmıştır.